MARKETPLACE ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ✆2810344940

Όροι Χρήσης και πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος αυτός (beautyproducts.gr/, στο εξής το «Site») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία με την επωνυμία «Coiffure Concept ltd» (στο εξής «Εταιρία») με σκοπό την πληροφόρηση και τη διάθεση προϊόντων λιανικού εμπορίου στους επισκέπτες/ χρήστες του Site.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Site. Κάθε φορά που κάνετε χρήση του Site, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση του Site.

Η Πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων παρατίθεται εδώ

Η Πολιτική μας για τη χρήση cookies παρατίθεται εδώ

Η Εταιρία δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του Site για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η Εταιρία θα ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες από αυτό το Site για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Site διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του Site (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στο Site, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο Site δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ SITE

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Site, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτό/ ή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Site και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας.

Ο χρήστης/ επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την καλή και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη χρήση του Site, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα κακής ή παράνομης χρήσης του Site.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Site, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

H Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Site να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Site της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του ιστότοπου/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

Συνεπώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του Site ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

“ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES).

Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στο Site, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του Site ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρία καλώντας στοn αριθμ;o: 6972204904

E-mail: CoiffureConcept@gmail.com

Η Εταιρία ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με την καταχώρηση και αποστολή της παραγγελίας του μόνο ηλεκτρονικά μέσω του e-mail που έχει καταχωρήσει ο ίδιος στα υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας και δεν υποχρεούται να το κάνει με κανέναν άλλο τρόπο (τηλεφωνικά, φαξ, κοινωνικά δίκτυα).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στο κείμενο αυτό. Η παρούσα έκδοση τέθηκε σε ισχύ στις 28 / 2/ 2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η έκδοση των Όρων Χρήσης όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Πολιτική χρήσης Cookies διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά που απορρέει από τη χρήση του Site, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Χρήσης Cookies, υπάγεται στη δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της Σόφιας (Βουλγαρία).

WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner